חזרה

הנחיות וטפסים

הנחיות וטפסים

 

הנחיות וטפסים למגיש בקשה להחזר כספי בעד הוצאות

תורמים מחו"ל

זכאים לקבל את ההחזרים, כאשר החזר הנסיעות זהה להחזר לתורמים ישראלים. עלות כרטיס טיסה אינה ממומנת. התורמים בחו"ל ממשיכים במעקב בארץ מולדתם, דבר שנבחן בשלבי אישור התרומה. תמיכה משפחתית/חברתית בימי ההחלמה בארץ ומערכת תומכת בחו"ל נבחנים גם הם בדיוני הוועדה המרכזית לאישור תורמים חיים.

התורמים מחו"ל שאין בבעלותם חשבון בנק בישראל, ימלאו בנוסף מסמך ייעודי "נספח ד' – טופס בקשה להקמת רשומת בנק", שאותו יקבלו באופן אישי מרכזת התוכנית לפיצוי תורמים.

קדימות בהשתלות?

כל תורם שיזדקק חלילה, הוא עצמו או בן משפחתו מדרגה ראשונה, להשתלה יקבל תוספת נקודות לקידום משמעותי בתור להשתלה, בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות.

הוקרה

תעודת הוקרה – לאות הוקרה, שר הבריאות יעניק לתורם תעודת הוקרה, שתועבר לתורמים באמצעות המרכז להשתלות.

כניסה חינם לגנים הלאומיים

כרטיס כניסה חינם לגנים הלאומיים ולשמורות טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998, ולמקום מוסדר כהגדרתו בסעיף 42 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978, יישלח לתורם (בלבד) באמצעות המרכז להשתלות, ובצירוף רשימת הגנים ושמורות הטבע הארצית.

עם שחרורך מהאשפוז, תקבל מכתב המאשר את התרומה.

בכל שאלה אפשר לפנות לאסנת יונייב
מרכזת התוכנית לפיצוי תורמים, במרכז הלאומי להשתלות בימים א'-ה' בין השעות 09:00-13:00
טלפון: 03-6061742
דוא"ל: osnat.yunayev@moh.health.gov.il

טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות
הנחיות למגיש בקשה לפי חוק השתלת איברים, התשס"ח – 2008

1. טפסים:

הינך מתבקש למלא את טופס הבקשה במלואו על נספחיו:

א. הקפד למלא את הטפסים בכתב ברור וקריא.

ב. יש לרשום מספר תעודת זהות מלא של9 ספרות ולצרף צילום של תעודת הזהות והספח.

ג. יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד ולצרף המחאה מקורית,

ולא צילום או סריקה, המסומנת כמבוטלת ו/או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
("אישור ניהול חשבון")

ד. חלה חובת חתימה על טופס הבקשה.

2. כיצד יש להגיש את הבקשה:

א. את טופס הבקשה המלא על נספחיו, ניתן למסור או לשלוח בדואר למרכז הלאומי להשתלות –
משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל-אביב, מיקוד 67442.
או במייל ל: osnat.yunayev@moh.health.gov.il

לשאלות ובירורים יש לפנות לטלפון שמספרו 03-6061742 בימים א-ה בין השעות 9:00 – 14:00.

ב. לפרטים נוספים, אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המרכז הלאומי להשתלות
www.health.gov.il/transplant

3. לנוחיותך, אפשר לעיין במקורות הבאים:

א. חוק השתלת איברים, התשס"ח – 2008.

ב. תקנות השתלת איברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), התש"ע – 2010.

4. החזר כספי על הוצאות:

א. החזר על רכישת ביטוח רפואי פרטי או ביטוחים משלימים של קופות החולים – ההחזר לתקופה
שלא תעלה על 60 חודש ושתחילתה באחד משלושת החודשים שלאחר חודש נטילת האיבר.
כלומר אפשר לרכוש את הביטוח במהלך שלושה חודשים לאחר התרומה.
המאחרים ברכישת ביטוח מעבר לשלושה חודשים יזכו להחזרים של חמש שנים בהפחתת הזמן
שחלף עד מועד רכישת הביטוח. לדוגמה: אדם שרכש ביטוח שנה לאחר התרומה, יקבל החזר של
4 שנים בלבד. 

ב. ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה או אובדן כושר השתכרות –לתקופה שלא תעלה על 60 חודש
ושתחילתה באחד משלושת החודשים שלאחר חודש נטילת האיבר. כלומר אפשר לרכוש את
הביטוח במהלך שלושה חודשים לאחר התרומה. (לגבי המאחרים ברכישת הביטוח ראה תשובה לעיל).

ג. החזר על רכישת ביטוח חיים –לתקופה שלא תעלה על 60 חודש ושתחילתה באחד משלושת

החדשים שלאחר חודש נטילת האיבר. כלומר אפשר לרכוש את הביטוח במהלך שלושה חודשים
לאחר התרומה. (לגבי המאחרים ברכישת הביטוח ראה תשובה לעיל).

ד. החזר על טיפולים פסיכולוגיים – ההחזר הכספי יינתן על 5 מפגשים טיפוליים לכל היותר אצל

פסיכולוג מורשה ובלבד שהמפגש נערך בתקופת 48 חודש שתחילתה בחודש הראשון שלאחר
חודש נטילת האיבר.

ה. החזר על חופשת החלמה – ההחזר הכספי החד-פעמי לתורם על חופשת החלמה בבית מלון

בלבד (כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו 1976) ובלבד שחופשה זו תתקיים בתוך 90 יום
לאחר מועד נטילת האיבר. ההחזר הכספי יינתן עבור 7 ימי שהייה רציפים (7 לילות) לכל היותר.
לא ניתן לפצל את החופשה למועדים שונים, אך ניתן לקחת פחות מ-7 לילות. ההחזר מתבצע
לפי מספר לילות שהיה במלון.

על החשבונית צריך להופיע שמו של התורם ופירוט תאריכי השהייה.

ו. החזר הוצאות נסיעה – החזר כספי חד-פעמי אחיד לכלל התורמים לאחר מועד נטילת האיבר. לא

נדרש לצרף אסמכתאות.

ז. החזר לתורם בגין סעיפים א-ה, יינתן בכפוף לכך שטרם חלפו 12 חודש ממועד ההוצאה לפי

תאריך החשבונית בפועל.

ח. בגין פוליסה המסתיימת לאחר התקופה הקבועה בסעיפים א-ג, יינתן החזר יחסי בלבד עד לתום

התקופה שנקבעה. כלומר, אם פוליסת הביטוח מסתיימת לפני שחלפו 5 שנים מניתוח התרומה
יינתן החזר לתקופת הביטוח בפועל.

ט. הסכומים בטופס זה כוללים מע"מ ומתעדכנים ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם למדד המחירים

לצרכן המתעדכן מעת לעת בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החל משנת 2012.

1 "בית מלון" – לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים או מציעים לספק, בתמורה, שירותי לינה לתשעה אנשים או יותר בעת ובעונה אחת.

5. מסמכים נדרשים:

א. יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות או העתק נאמן למקור של קבלות מקוריות המעידות על
ביצוע ההוצאה בפועל.
ב. לעניין תשלום החזר הוצאות על רכישת ביטוח יש לצרף העתק של פוליסת הביטוח שנרכשה.
ג. לעניין החזר הוצאות נסיעה, לא נדרש לצרף אסמכתאות כלשהן.

6. פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות:

בהתאם לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי תשע"ב – 2012 תורם חי שתרם בישראל איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי כמשמעותם בסעיף 14 לחוק לתקופה של 36 חודשים שתחילתה בחודש ינואר "הראשון" שלאחר הניתוח לנטילת האיבר.
המרכז להשתלות דואג להעברת הנתונים ישירות לביטוח לאומי אחת לשנה ב-1 בינואר. התורם אינו אמור לטפל בכך. מהביטוח הלאומי ייצרו קשר ישיר עם התורם.

את תעריפי ההחזרים (המתעדכנים בתחילת כל שנה)
אפשר למצוא באתרי אינטרנט של המרכז להשתלות:

http://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/live_donors/Pages/compensation_live_donors.aspx

תורמים-חיים

https://www.adi.gov.il

Created by Tvuna