חזרה

זכויות התורם

 

התוכנית לפיצוי תורמים חיים במסגרת חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008

משרד הבריאות הוביל את המהלך שאושר בכנסת שמטרתו היא להגן על התורם, הן מבחינה רפואית-בריאותית, כדי להבטיח את בריאותו הנפשית והגופנית של התורם בעתיד; הן מבחינה כלכלית כדי למנוע הפסדים בגין אובדן השתכרות בתקופה שלאחר הניתוח. המחוקק שהכיר בהוצאות התורם ובחשיבות התרומה קבע הוראות שמטרתן למנוע או לצמצם את הפסדיו של התורם (מעין שיפוי). במילים אחרות, אין מדובר בתמורה בגין התרומה, האסורה בישראל לפי חוק.

חוק השתלת איברים, התשס"ח, 2008

תקנות השתלת איברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), התש"ע 2010

למטרה זו ניתנים ההחזרים הבאים, כאשר הסכומים מתעדכנים אחת לשנה בינואר:

החזר בגין אובדן השתכרות החזר חד-פעמי בעבור 40 ימי השתכרות (שכיר, עצמאי, עקרת בית, סטודנט, אברך, פנסיונר).

החזר נסיעות בסכום חד-פעמי אחיד וקבוע ללא צורך בהגשת קבלות (בתנאי מילוי טופס).

ההחזרים הבאים משולמים בפרקי זמן מוגבלים לאחר ניתוח התרומה. טופס שיתקבל ויאושר בידי רכזת התוכנית לפיצוי תורמים במרכז להשתלות, עד ה-15 בחודש – התשלום עבורו יתבצע בחודש העוקב. מומלץ להתחיל במילוי הטפסים בטרם ניתוח התרומה, ולשלוח למרכז להשתלות מיד לאחר התרומה (כדאי למנות לשם כך בן משפחה שיעשה זאת).

• חופשת החלמה – החזר בגין חופשה בבית מלון לתקופה של 7 ימים רצופים בכפוף להצגת קבלות ובכפוף לכך שהחופשה תיערך בתקופה של עד 90 הימים שלאחר ביצוע התרומה.

• טיפולים פסיכולוגיים – החזר בגין 5 טיפולים בכפוף להצגת קבלות המעידות על ביצוע הטיפול ובכפוף לכך שהטיפולים יתקיימו בתקופה של עד 48 חודשים לאחר התרומה.

ההחזרים הבאים משולמים לראשונה בתום שנה לניתוח התרומה ולמשך חמש שנים. טופס שיתקבל ויאושר בידי רכזת התוכנית לפיצוי תורמים במרכז להשתלות, עד ה-15 בחודש – התשלום עבורו יתבצע בחודש העוקב.

• ביטוח רפואי ופרטי ושב"ן – לתקופה של 60 חודש בכפוף להצגת פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה (ביטוח בריאות פרטי או דרך הקופות: זהב, מושלם, עדיף וכיו"ב) וקבלות המעידות על רכישת הביטוח.

• ביטוח אובדן כושר עבודה – לתקופה של 60 חודש בכפוף להצגת הפוליסה (פרטי או דרך מקום עבודה) וקבלות המעידות על רכישת הביטוח. לרוב מופיע כסעיף בפוליסה של ביטוח חיים.

• ביטוח חיים – לתקופה של 60 חודש בכפוף להצגת הפוליסה (ביטוח חיים פרטי, דרך מקום עבודה, ביטוח חיים דרך משכנתא) וקבלות המעידות על רכישת הביטוח.

• פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות – בהתאם לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי תשע"ב – 2012, תורם שתרם בישראל, בחייו, איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי כמשמעותם בסעיף 14 לחוק לתקופה של 36 חודש שתחילתה בתחילת השנה הראשונה שלאחר השנה שעבר בה את הניתוח לנטילת האיבר. התורם אינו נדרש לעשות דבר: אחת לשנה המרכז להשתלות מעביר למוסד לביטוח לאומי את שמות התורמים מהשנה החולפת והוא דואג לפטור את התורמים מתשלום מס בריאות למשך 3 שנים רצופות.

הנחיות מדויקות להגשת הבקשה להחזרים נשלחות לביתו של התורם מיד לאחר התרומה.
כדי לייעל את קצב קבלת ההחזרים הכספיים מומלץ למלא את הטפסים עוד בטרם ניתוח התרומה, אך יש לשולחם למרכז להשתלות רק לאחר ניתוח התרומה (אפילו למחרת בידי בן משפחה).
יש לשים לב, שהחזרים מסוימים מוגבלים בזמן, כמצוין לעיל.

 

*יש לשים לב, שהחזרים מסוימים מוגבלים בזמן, כמצוין לעיל.

Created by Tvuna