חזרה

האם זו מצווה?


תרומת איברים – מצוות הצלת חיים עם גמילות חסד


מעבר לפולמוס ולדיונים ההלכתיים שיפורטו להלן, יש לציין דבר אחד: על פי דעת מרבית הרבנים, תרומת איברים, כאשר היא מתבצעת על פי חוקי ההלכה, מזכה את הנפטר התורם ואת בני משפחתו בזכות גדולה בעולמות העליונים ובעולם הזה כאחד.
תרומת איברים מחברת בתוכה את המצווה העליונה של הצלת חיים ביחד עם גמילות חסד.

כל הדתות תומכות בתרומת איברים להצלת חיים. 

הצלת חיים היא ערך יסוד עליון ביהדות. למעשה, מותר לעבור על כל מצווה אחרת, כדי להציל נפש, פרט לשלוש מצוות והן: שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. ניתן למצוא בתורה ובהלכה מקומות רבים המורים שהצלת חיים היא מצווה עליונה הגוברת על כל השאר. לדוגמה: "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא, י"ט, ט"ז). רש"י מפרש שם שאסור לאדם לעמוד בחיבוק ידיים אם אפשר להציל אחר ממוות, ובערוך השולחן (חושן משפט סימן תכו סעיף ד) מוסיף: "ולא לשמור את עצמו יותר מדי, ... וכל המקיים נפש מישראל כאלו קיים עולם מלא". כתיבה ועריכה: הרב פרופ' אברהם שטיינברג.

Created by Tvuna