חזרה

תנאי שימוש


זכויות יוצרים


לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל.
זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדו"אל: call.habriut@moh.health.gov.il.

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). מדינת ישראל לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תשא מדינת ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מדינת ישראל לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Active-X ,JavaScript ,Java.

לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מדינת ישראל לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Active-X ,JavaScript ,Java.

לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

תרגומים

דפי אתר משרד הבריאות מתורגמים למספר שפות זרות, וצוות האתר מעלה תרגומים אלה כשירות לקהל רחב. התרגומים נאמנים ככל האפשר למקור בעברית, אולם אנו מכירים בכך שהתרגומים עשויים להיות לא מדויקים, ברורים או שלמים בהשוואה למקור בעברית. הגרסה הקובעת היא הגרסה בעברית. אנו מקווים שהתרגומים יהיו לכם לעזר.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
​במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

קישורים לאתרים

באתר נמצאים קישורים (links) חיצוניים לאתרים שאינם שייכים למדינת ישראל ואינם בשליטת או באחריות משרד הבריאות ו/או מדינת ישראל. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמשים באתר בלבד.
אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי האתרים המקושרים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, ואין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרים האמורים.
אין לפרש קישורים לאתרי חיצוניים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאתרים המקושרים או למפעיליהם, בעליהם או יוצריהם, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר משרד הבריאות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות הכלליות של שירות מסירת מידע בנושאי בריאות לאזרח, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.

אם משתמש באתר סבור שאתר מקושר או החומר המצוי בו אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster). כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).

התאמת דפדפנים

​​הגלישה באתר משרד הבריאות מותאמת לגרסאות דפדפן Internet Explorer 10 ומעלה, ולדפדפן Chrom.

Created by Tvuna